top of page
White Structure

ผลงานของเรา

กว่า 30 ปี ที่เราได้มอบประสบการณ์

การใช้ลิฟต์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่า

และได้รับการไว้วางใจจากผู้ประกอบการมากมาย

สุขุมวิท49.gif

ลิฟต์ส่งของขนาดเล็ก
(จอดระดับโต๊ะ)

ลิฟต์สำหรับใช้บรรทุกของเท่านั้น ห้ามโดยสาร

ลิฟต์ส่งของขนาดเล็ก
(จอดระดับพื้น)

ลิฟต์สำหรับใช้บรรทุกของเท่านั้น ห้ามโดยสาร

เข็นรถ13.gif
Avergreen-1.gif

ลิฟต์บรรทุกสินค้า

ลิฟต์สำหรับใช้บรรทุกของเท่านั้น ห้ามโดยสาร

ลิฟต์บรรทุกของกึ่งโดยสาร

ลิฟต์สำหรับใช้บรรทุกของ และโดยสารได้

CMK-cover.gif
bottom of page